Adatvédelmi tájékoztató


A www.obev.eu weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

A www.obev.eu weboldal Üzemeltetője és adatok kezelője Orosz Béla egyéni vállalkozó (adószám: 67635324-1-35; székhely: 4551 Nyíregyháza, Vackor utca 7.; elérhetőség: info@obev.eu)

Amennyiben a Weboldal üzemeltetője a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel az info@obev.eu e-mail címen.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó kötelessége időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2021. január 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatok kezelésért az Üzemeltető felelős.

Az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek kialakításakor az Üzemeltető különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. Az Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A szabályzatban foglalt fogalmak meghatározása

A „személyes adat”, „adatkezelő”, „adatfeldolgozó”, „érintett” fogalmaknak a jelentése megegyezik az Európai Adatvédelmi Irányelvben (95/46/EK irányelv) vagy a Rendeletben (meghatározását lásd alább) megjelölt jelentéssel, amelyik alkalmazandó.

Az „Adatvédelmi Jog” az (időről időre módosított vagy felülírt, és a nemzeti jogba átültetett) Irányelvet, és 2018. május 25. napjától a Rendeletet jelenti.

Az „Irányelvek” az Európai Unió Adatvédelmi Irányelvét (95/46/EK irányelv) és az Elektronikus Hírközlési Adatvédelmi Irányelvet (2002/58/EK irányelv) együttesen jelentik.

A „Rendelet” a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendeletet jelenti, miután alkalmazandóvá válik.

A „Bejelentendő Incidens” valamennyi a Személyes Adat engedély nélküli vagy jogellenes adatkezelését, közzétételét, az ahhoz való hozzáférést, és/vagy a Személyes Adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését vagy meghamisítását jelenti.

A kezelt adatok köre

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető kéri, hogy 16 éven aluliak – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

A felhasználó által megadott egyéb adatokat az Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
hírleveleink eljuttatásához;
belső nyilvántartásához;
a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
a Weboldal tartalmának testre szabásához;
ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait a Felhasználó hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok megvalósítása miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő személyes adatokat csak az adatkezelés céljából indokolt vagy jogszabály által meghatározott ideig, illetve azok törléséig kezeli. Az adatok törlésre kerülnek, amennyiben az érintett azt kifejezetten kéri (az info@obev.eu e-mail címen keresztül), vagyis az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. Az adatkezelési hozzájárulás hiányában, adatai törlése után, az érintett nem veheti igénybe az Üzemeltető szolgáltatásait. Később, adatai újbóli megadásával oda korlátozás nélkül oda visszaregisztrálhat. Külön visszavonható a direkt marketing email üzenet küldésére vonatkozó hozzájárulás, ennek visszavonása nem jelenti az adatok törlését. A jogszabály által meghatározott adatkezelést érintett nem tilthatja meg, Adatkezelő ezeket az adatokat az előírt ideig és módon kezeli.

Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok informatikai védelemmel való ellátásáról, mint például: a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem; az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedések; a vírusok és egyéb támadások elleni védelem; az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, illetve az esetleg bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Bejelentendő adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettek adatkezeléshez kapcsolódó jogai

Adatkezelő az általa kezelt adatokkal kapcsolatos szabályokról érintetteket elsősorban jelen szabályzatban tájékoztatja. Ezt nyilvánosan, a www.obev.eu weboldalon közzéteszi, illetve kérésre érintettek rendelkezésére bocsátja. Az érintettek részére adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok biztosítottak:

Hozzájárulás visszavonáshoz, törléshez való jog
Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog
Helyesbítéshez való jog
Korlátozáshoz való jog
Tiltakozáshoz való jog
Adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett bármikor élhet a jogszabály által biztosított, itt felsorolt jogaival. Erre vonatkozó kéréseivel Adtakezelőhöz kell fordulnia annak fentebb is felsorolt elérhetőségein. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja, az erről szóló tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját és az érintett jogorvoslati lehetőségeit. Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos. érinettektől származó kéréseket gyorsan, a tőle elvárható legnagyobb odafigyeléssel és bármiféle díj, vagy költség felszámítása nélkül teljesíti.

Jogorvoslati lehetőségek

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a fentebb meghatározott „Adatvédelmi Jog”, „Irányelvek” és „Rendelet”.

Érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók

A Weboldal a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Ads remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

A Weboldal a Facebook szolgáltatását használja. A weboldal tartalmát a Felhasználó megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs a Szolgáltatónak ellenőrzése. A cookie által tárolt adatokat a Facebook Inc. Európai Unión belüli magánszervertermében tárolja. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött adatokat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az adatokat. További információ a https://www.facebook.com/business/gdpr weboldalon érhető el.

Felhőszolgáltatás / Külső adattárolás biztosítás

Az adatkezelő adatmegosztásra és biztonsági mentésre a Microsoft OneDrive rendszerét használjuk.

Microsoft Ireland Operations Ltd.
Levelezési címe: One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Írország
Kapcsolatfelvétel: https://support.microsoft.com/hu-hu/contactus/
További információ ide kattintva érhető el.

Webhosting

A Weboldal a RackForest Kft szerverein fut. További információ https://rackforest.com

Hírlevél

A levelek küldésére a GetResponse - mint adatfeldolgozó - rendszerét használjuk.

GetResponse
Arkonska 6.
Gdansk (80-387)
National Court Register No. 0000187388, TAX ID (EU VAT) 9581468984
További információ https://www.getresponse.com/legal/privacy

Az Adatkezelő az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősséget kizár.

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Adatkezelő tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása. Az Adatkezelő ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart.

A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül adó- vagy jogi tanácsadásnak, azt az Adatkezelő csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, felelősségét kizárja.

A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését az Adatkezelő szintén kizárja.

A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. Az Adatkezelő és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

A weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt.

A weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Adatkezelő minden felelősséget kizár. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére, de ez nem kötelezettsége.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

2021. január 1.